عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های ورزشی استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم ورزشی اراک

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

چکیده

مقدمه و هدف: کارآفرینی اجتماعی، بکارگیری فرآیندهای نوآورانه برای ایجاد ارزش اجتماعی است. سازمان‌های ورزشی از طریق کارآفرینی اجتماعی می‌توانند با یک رویکرد خلاقانه در شناسایی و حل مشکلات پیچیده اجتماعی مشارکت نمایند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی در هیات‌ها و باشگاه‌های ورزشی فعال و شاخص استان مرکزی بود.

روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان اداره‌های ورزش و جوانان، رؤسا و نائب رئیسان هیئت‌های ورزشی و مدیران باشگاه‌های ورزشی استان مرکزی بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود (۲۲۶N=). برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مبتنی بر پیشینه پژوهش به‌ویژه ویراواردنا و مورت (2006) و رضایی (1391) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری در نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه ۲1 و لیزرل نسخه 8/8 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد نوآوری، انجام اقدام‌های کارآفرینی، خطرپذیری، تدوین راهبرد کارآفرینی، شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌ها، برنامه‌های کارآفرینی و پیشگامی بر کارآفرینی اجتماعی هیات‌ها و باشگاه‌های ورزشی استان مرکزی تاثیر دارند.

نتیجه گیری: تدوین راهبردهای کارآفرینی، شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌ها، پیشگامی، خطرپذیری، تدوین برنامه‌های کارآفرینی، نوآوری و انجام اقدام‌های کارآفرینی به ترتیب بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان های ورزشی تاثیر داشتند. پیشنهاد می‌‌شود این عوامل برای توسعه کارآفرینی اجتماعی در هیات‌ها و باشگاه‌های ورزشی استان مرکزی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها