تأثیر بازخورد با رویکرد ساندویچی، بازخورد تأیید موفقیت و اصلاح خطا بر دقت شوت فوتبال تحت قید محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه یادگیری و کنترل حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه‌وهدف : هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر انواع بازخورد تأیید موفقیت، اصلاح خطا و تلفیق آنها بر مهارت شوت فوتبال تحت دو شرایط محیطی باز و بسته بود.
روش‌شناسی :بدین منظور 45 دانش‌آموز 10 تا 14 سال به صورت نمونه در دسترس در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها پس از پیش‌آزمون دقت شوت فوتبال بطور تصادفی در سه گروه تأیید موفقیت، اصلاح خطا و گروه تلفیقی قرار گرفتند. در طول دوره اکتساب هر سه گروه، 30 کوشش انجام دادند و پس از هر کوشش بازخورد مربوطه را دریافت ‌کردند. در پایان دوره اکتساب پس‌آزمون و پس از 24 ساعت آزمون یادداری و انتقال انجام شد.
یافته‌ها : نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‎های تکراری نشان داد، بازخورد اطلاح خطا در هر دو شرایط محیطی باز و بسته موجب بهبود معنی‌دار عملکرد در مراحل پس‌آزمون، یادداری و انتقال شده است(05/0≥P )، یازخورد تلفیقی تنها در شرایط محیطی بسته موجب بهبود معنی‌دار عملکرد در مراحل پس‌آزمون، یادداری و انتقال شده است(05/0≥P ) و بازخورد تأیید موفقیت در شرایط محیطی باز و بسته موجب بهبود معنی‌دار عملکرد نشده است(05/0≤P). نتایج مقایسه بین گروهی نیز نشان از برتری معنی‌دار بازخورد اصلاح خطا و بازخورد تلفیقی نسبت به بازخورد تأیید موفقیت در شرایط محیطی باز دارد همچنین در مرحله یادداری عملکرد گروه بازخورد اصلاح خطا به طور معنی‌داری نسبت به گروه تلفیقی برتری داشت(05/0≥P). ولی در شرایط محیطی بسته اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد. (05/0≤P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق استفاده از بازخورد اصلاح خطا به تنهایی یا به صورت تلفیقی موجب از بین بردن خطاهای موجود در اجرا شده و فرآیند یادگیری را تسهیل می‎کند.

کلیدواژه‌ها