تأثیر طول پیش‌دوره و دست‌برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز-اهواز-ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آماده‌سازی زمانی است که دستگاه حرکتی توسط یک سیگنال هشدار دهنده قبل از آغاز عمل فعال می‌شود و فرد را آماده انجام عمل می‌کند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیش‌دوره‌های مختلف (5/0، 5/1، 5/2 و 5/3 ثانیه) و دست برتری بر زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی می‌باشد.

روش: روش اجرای این تحقیق نیمه تجربی می‌باشد که بوسیله نرم‌افزار محقق ساخته انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران تشکیل می‌دادند که 40 نفر به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه دست برتری چپ و راست قرا گرفتند. از هر فرد آزمون زمان واکنش به صورت ساده و انتخابی با پیش دوره‌های مختلف به صورت متغیر و کاملا تصادفی به عمل آمد.

یافته‌ها: نتایج نشان دادکه پیش دوره‌های خیلی کوتاه (5/0) و خیلی بلند (5/3) باعث افزایش زمان واکنش می‌گردد و نیز چپ دستان زمان واکنش کوتاه تری نسبت به راست دستان دارند.

نتیجه‌گیری: احتمالا، چپ دستان به دلیل درگیری بیشتر نیمکره راست مغز که دارای رشته‌های عصبی بیشتری میباشد زمان واکنش کوتاه تری نسبت به راست دستان دارند. همچنین جهت آماده سازی افراد برای اجرای مهارت‌های مختلف بهتر است از پیش دوره‌های خیلی کوتاه و خیلی بلند اجتناب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات