طراحی و تبیین مدل تصویر برند شخصی ورزشکاران در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه برندسازی برای شخصیت‌های ورزشی همانند برندسازی محصولات مختلف افزایش یافته و اهمیت زیادی پیدا کرده است. بر این اساس، طراحی و تبیین مدل تصویر برند شخصی ورزشکاران در جامعه ایرانی به عنوان هدف این تحقیق درنظر گرفته شده است.
روش شناسی: روش انجام این تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه این تحقیق را 110 نفر از اساتید، اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند که در حوزه بازاریابی ورزشی تخصص داشته‌اند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود. ابزار اندازه‌گیری تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته بود که بر اساس ویژگی‌های ورزشکاران ایرانی طراحی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به کمک نرم افزار SPSS 23 و Smart-PLS صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد عوامل برقراری ارتباط، مسئولیت اجتماعی، الگو بودن، جذابیت، رفتار جوانمردانه، قابل اعتماد بودن، سبک زندگی، بدن آماده، سبک رقابتی و جایگاه بین‌المللی به ترتیب بیشترین تأثیر را در تصویر برند شخصی ورزشکاران دارند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد انتخاب برند شخصی ورزشکاران در توسعه بازاریابی محصولات داخلی و حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند جایگاه بسیار مهمی برای صحه‌گذاری آن‌ها داشته باشد، اما لازمه آن توجه به ارزش والای انسان و خصوصاً ورزشکاران است که مسئولیت مهمی در ارائه ارزش‌های اخلاقی و رفتاری و اصول جوانمردی و پهلوانی به جامعه برعهده دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات