اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترشادمهر میردار

مدیر مسئول

sh.mirdarumz.ac.ir

سردبیر

دکتر فرزام فرزان

مدیریت ورزشی دانشیار - دانشگاه مازندران

www.researchgate.net/profile/Farzam_Farzan
farzamfarzanyahoo.com
09111125098

مدیر اجرایی

سارا آزموده

مدیریت کارآفرینی مدیر اجرایی

j_sportumz.ac.ir
011-3530-2242

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد اصلانخانی

رفتار حرکتی استاد دانشگاه شهید بهشتی

maslankhaniyahoo.com

دکتر عباس بهرام

رفتار حرکتی استاد دانشگاه خوارزمی

abbas22iryahoo.com

دکتر مهرزاد حمیدی

مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه تهران

mhamidiut.ac.ir

دکتر صدیقه حیدری نژاد

مدیریت ورزشی استاد، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

heydari_sscu.ac.ir

دکتر محمد خبیری

مدیریت ورزشی دانشیاردانشگاه تهران

mehkhabiriyahoo.com

دکتر حسن خلجی

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه اراک

phd.khalajiyahoo.com

دکتر سیدمحمد حسین رضوی

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه مازندران

razavismhyahoo.com

دکتر رحیم رمضانی نژاد

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/ramezaninezhad/?lg=0
rramzaniguilan.ac.ir

دکتر ابوالفضل فراهانی

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه پیام نور

afarahanipnu.ac.ir

دکتر فرزام فرزان

مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

farzamfarzanyahoo.com
09111125098

دکتر سیدمحمد کاشف

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=113&Ln=fa
mm.kashefurmia.ac.ir

دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی

روانشناسی ورزشی استاد دانشگاه امام حسین

scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=1snCB3gAAAAJ&sortby=pubdate
vaez_mohammadyahoo.com.au