تأثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 استاد دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش پیش بینی ارتباط بین قابلیت های یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان این وزارتخانه در سال 1393 تشکیل دادند. با توجه به اینکه تعداد جامعه برابر با 302 نفر بود بر اساس جدول مورگان 169 نفر، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند(169n= ). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد قابلیت های یادگیری سازمانی (گومز، 2005) و کارآفرینی سازمانی (براون، 2001) بود که ضریب پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب (87/0=α) و (92/0=α) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن داده ها و برای تعیین ارتباط از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد (05/0≥p).
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین قابلیت یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (788/0r=). در میان مؤلفه‌های قابلیت یادگیری سازمانی، تعهد مدیریت (46/0r=)، دید سیستمی (35/0r=)، انتقال و یکپارچه سازی (22/0r=) ارتباط مثبت و معناداری نشان دادند. اما بین مؤلفه فضای باز و آزمایش گری ارتباط معناداری مشاهده نشد(05/0≥p). همچنین قابلیت یادگیری سازمانی 60 درصد از واریانس کارآفرینی سازمانی را تبیین کرد.
نتیجه گیری: با عنایت به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود، مسئولان و سیاست گذاران وزارت ورزش و جوان توجه خاصی به عامل یادگیری کارکنان و ارائه شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکرد سازمان در جهت نیل به یک سازمان کارآفرین داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


#
1)    Adair, J. (2002). “Effective strategic leadership”. London. Macmillan. Publishing. 43.
2)    Gorelick, C. (2005). “Viewpoint Organizational learning vs. the learning organization: a conversation with a practitioner” pace University, Rubin School of Business, New York, USA. The learning organization. Vol. 12No. 4, PP: 383-388. 
3)    Jiang, X & Li, Y. (2008). “The relationship between organizational learning and firms’ financial performance in strategic alliances: A contingency approach". Journal of World Business, 43, PP: 365-379.
4)    Eskandari, E. (2012). The Relationship between Organizational Learning Capabilities and Organizational Entrepreneurship among the Northern States Physical Education Managers of I.R.Iran. Dissertation M.A. Kharazmi university. 132. (Persian).
5)    Cyert R., March J. (1963). A behavioral theory of the firm, Englewood Cliffs (NJ), Prentice-Hall. 98.
6)    Daft, RL. Weick, KE. (1984). toward a model of organizations as interpretation systems, Academic Management Review, 9(2), 284 –295.
7)    Levitt B., March JG. (1988). Organizational learning, Annual Review Sociology, 14, 319– 340.
8)    Nelson, RR. Winter, SG. (1982). an evolutionary theory of economic change, Cambridge: Belknap Press. 54.
9)    Senge, P.M. (1990). The fifth discipline: art and practice of the learning organization, New York: Doubleday. 78.
10)Cangelosi VE. Dill WR. (1965). Organizational learning: observations toward a theory, Adm. Science. Q, 10, 175– 203.
11)Huber GP. (1991). Organizational learning: the contributing processes and the literatures, Organizational Science, 2(1), 88–115.
12)Grant RM. (2006). Prospering in dynamically-competitive environments: organizational capability as knowledge integration, Organizational Science, 7(4), 375 –387.
13)Lei D., Hitt MA., Bettis R. (2010). Dynamic core competencies through meta-learning and strategic context, Journal of Management, 22(4), 549– 569.
14) Lei D., Slocum JW. Pitts RA. (1999). Designing organizations for competitive advantage: the power of unlearning and learning, Organ Dynamics, 24–38.
15)Gomez, J.P., Lorente, C.J., & Cabrera, V.R. (2005) .Organizational Learning Capability: A Proposal of Measurement, Journal of Business Research, 58, 715-725.
16)Asadi,H., Ghanbapour, A., Ghorbani, M H., Doosti, M.( 2009). Relationship between organizational learning and functioning in the Iran's organization physical education. Journal of harakat, sport management, vol1, 237-247. (Persian)
17)Denison, D and Neale, W. (2000). “Denison organizational culture survey: facilitator guide, published by Denison consulting, LLC, Ann Arbor, MI: Aviat. 72.
18)Ouksel, A &Vyhmeister R. (2010). “Performance of organizational Design Models and their Impact on organization learning”. Journal of Computational & Mathematical Organization Theory, Vol. 6, No. 4, PP: 395-410.
19)Crossan, C & Vera, D. (2004). “Strategic leadership and organizational learning”. Academy of Management Review. 29, PP: 222-240.
20)Minvielle, E & et al. (2008). “Assessing organizational performance in Intensive care units: A French experience”. Journal of Critical Care, 23, PP: 236- 244.
21)Ouksel, A &Vyhmeister R. (2000). “Performance of organizational Design Models and their Impact on organization learning”. Journal of Computational & Mathematical Organization Theory, Vol. 6, No. 4, PP: 395-410.
22)Garcia Morales. V., Lorens Montes. F.J. VerduJover, A.J. (2007). “Influence of personal mastery organizational performance through organizational learning and innovation in large firm and SMEs”. Technovation, Vol.27, PP: 547-568.
23)Marquardt, M. (2012). “Building the learning organization. Davis – Black publishing”. Vol. 19, No. 5, PP: 182-184.
24)Gomez, Jerez. P., Cespedes – Lorente, J., Valle – Carberea, R. (2005). “Organizational learning capability: a proposal of measurement”. Journal of bushiness research 58: 2005. PP: 715-725.
25)Jerez-Gomez P., Cespedes-Lorente J., Valle-Cabrera R.; “Organizational learning capability: a proposal of measurement", Journal of Business Research 58:715– 725, 2005.
26)Heinonen, j. (2002), Entrepreneurship in public sector organizations, small business institute, PP: 5-10.
27)Kuratko, D. and Montage. (1989). Entrepreneurship: a contemporary approach. New York: U.S.A.: MY, free pres. 208.
28)Hisrich, Peters and Shepherd. (2005). "Developing a public school entrepreneurship inventory". International journal of entrepreneurial behavior and research, Vol 9, No. 6. 148- 161.
29)Seelig, Tina. (2003). "High technology entrepreneurship education: STVP and REE, Sao Paulo; Stan fird technology ventures program". 90.
30)Antoncic, B. and Prodan, I. (2008). "Alliances, corporate technological entrepreneurship and firm performance: testing a model on manufacturing firms", technovation, Vol. 28, PP: 257-265.
31)Luke, B. (2006). "Exploring strategic entrepreneurship in the public sector", qualitative research in accounting and management, 3(1): PP: 4-26.
32)Morales,G.V, Montes,L.F, Jover, V.A, (2006),Antecedents and consequences of Organizational innovation and organizational  learning in Entrepreneurship, Industrial  management  & data  systems, 106,pp21-42.
33)Taheri Lari, M., KhayatMoghadam, S., Enayati, Gh R., Zavari, M E. (2011). Investigation Of relationship organizational confidence and organizational learning with entrepreneurship in short business. Entrepreneurship national Conference, cooperation, economic jihad, Naien, Islamic Azad University, Naienbrench. 121.
34)Zahra, S.A. (2012) Organizational learning and entrepreneurship in family firms: exploring the moderating effect of ownership and cohesion. Small business economics, 38 (1). 51 - 65. ISSN 0921-898X.
35)Safari, M., Hamidi, M., Djalali, M. (2009). Comparison of organizational learner dimensions' in the organizational physical education, national Olympic committee andphysical education of educational. Sport sciences in study, vol22, 117-129. (Persian).
36)KalatehSeifari, M. (2008). The relationship between organizational culture andorganizational entrepreneurship in physical education head quareter of Tehran. Dissertation M.A. TarbiatMoallem University of TehranFaculty of Physical Education & Sport Science. 146. (Persian).
37)Kalani, A., Tarkhani, E., Mohammadishamsabadi, A. M., &Tayebi, S. (2014). The relationship between organizational learning capabilities and organizational agility in Iran's Ministry of Sports and Youth. Human Resource Management in Sport, 1(1), 75 - 87. (Persian).
38)Kalani, A. (2011). The comparison of organizational learning capabilities in Iranian Sports Federations. Dissertation M.A. TarbiatMoallem University of Tehran Faculty of Physical Education & Sport Science. 125. (Persian).
39)Atak, M, &Erturgut, R, (2010), an empirical analysis on the relation between learning organization and organizational commitment. Proscenia Social and Behavioral Sciences, 2, 3472–3476.
40) Hsu, H.Y., Fang, W, (2009), Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability, Technological Forecasting & social change,76; PP 664-677.#