دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، مهر 1398، صفحه 241-447 
طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران

صفحه 343-360

10.22080/jsmb.2020.12206.2614

محبوبه نقوی؛ سیدعماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر