طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه هنر تهران ایران

2 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

3 استاد دانشگاه گیلان

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران بود. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش مدل پارادایمی اشتراس و کوربین انجام گرفت. روش نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلولة برفی (زنجیره ای) بود. که بر مبنای آن 23 مصاحبه با مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه‌شناسان ورزشی صورت گرفت. ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه‌ها استخراج و کدگذاری شدند و بعد از بررسی و تحلیل آنها کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد. در نهایت 24 مقوله و 243مفهوم از فرایند کدگذاری باز شناسایی و استخراج شد. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریة داده بنیاد در زمینه شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران منجر شد. صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان، عوامل درونی و بیرونی شکل-دهی رفتار مربیان به عنوان مفاهیم اساسی دستیابی به مدل شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران عنوان شده-اند.

کلیدواژه‌ها