طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه هنر تهران ایران

2 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

3 استاد دانشگاه گیلان

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران بود. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش مدل پارادایمی اشتراس و کوربین انجام گرفت. روش نمونه‌گیری نظری و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلولة برفی (زنجیره ای) بود. که بر مبنای آن 23 مصاحبه با مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه‌شناسان ورزشی صورت گرفت. ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه‌ها استخراج و کدگذاری شدند و بعد از بررسی و تحلیل آنها کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد. در نهایت 24 مقوله و 243مفهوم از فرایند کدگذاری باز شناسایی و استخراج شد. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریة داده بنیاد در زمینه شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران منجر شد. صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان، عوامل درونی و بیرونی شکل-دهی رفتار مربیان به عنوان مفاهیم اساسی دستیابی به مدل شایستگی‌های برند شخصی مربیان ورزش حرفه‌ای ایران عنوان شده-اند.

کلیدواژه‌ها


  1. L’Etang, J. (2006). Public relations and sport in promotional culture .public Relations Review, 32: 386–394.
  2. Abdolai, Mozhgan;Fathi Vajergha, Korosh; Porzahir, Ali Taghi; Rahimian, Hamid.(2015). Competencies, training managers and human resource development. Journal - Research New Approaches in Educational Management, Issue 4, pp23-53(Persian).
  3. Saemian, Sagyghe.(2014). Factors affecting personal brand competence in the field of human Srmayh‌Hay. Journal of Education and Human Resources Development, First Year, Issue 3, pp 131-153(Persian).
  4. Dubois, D. & Rothwell, W. (2004). Competency–Based Human Resource Management. Palo Alto: Davies Black Publishing.
  5. Dyanati, Mohamd; Erfani, Mohamd.(2009). Merit, content and applications. Contrivance management magezen.pp45-59(Persian).
  6. Xiaohua, H. Songling, Y. 2010. Research and Analysis on Operation Mode of a Personal Brand of Chinese Sports Star. Paper presented at the Management and Service Science (MASS), 2010 International Conference on August 24-26, 2010 in Wuhan, China.
  7. Safar, Yaser; Azym zade, Sayed Morteza; Kafashpor, Azar.(2014). Analysis of the factors in shaping the brand image of professional athletes.Journal of Sport Management and Development, the first number. Pp, 86-103(Persian). 
  8. Hosayni, Sayed Mahmod; Dri, Behroze; Ghochani, Farg, Hadyzade, Akram; Saemian, Sedeghe.(2014). Explaining the Pattern of Personal Brand Competency Development. Journal of Strategic Management Studies. No. 17, pp93-113(Persian).
  9. Saiemian, Sadeghe.(2015). Identifying the factors affecting brand competencies in the domainHuman capital. Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources. Vol.1, No 3, 131-153(Persian).

10.Morgan, M. (2011). Personal Branding: Create your Value Proposition. Strategic Finance magazine; 9(3): 13–28.

11.Cortsen, K. 2013. Annika Sörenstam–a hybrid personal sports brand. Sport, Business and Management: An International Journal, 3(1): 37-62 .

12.Arai, A. Ko, Y.J. Kang, J. 2009. Branding Individual Athletes: Development of a Conceptual Framework. Paper presented at the North American Society for Sport Management, Columbia, South Carolina.

13.Akiko Araia, Yong Jae Koa, Stephen Ross.(2014). Branding athletes: Exploration and conceptualization ofathlete brand image. journal of Sport Management Review .Volume 17, , Pages 97–106

14.Tarale Murry, Natasha Brison, John N. (2017). Stand, Sit, or Play: Examining the Relationship between Athlete Activism and Athlete Brand Image Using CRT. North American Society for Sport Management Conference.

15.Nathan L. Vanderford.(2017). The “Me Brand”: Tips for Successful Personal Branding. ReSearch A Career Guide for Scientists, Pages 119–138.

16.Strauss, A. & Corbin, J. (1990). "Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques", Fourth edition, London: Sage

17.Glaser, B. G. (1992). "Emergence vs forcing: Basics of grounded theory analysis. Sociology Press.Internatinal Educational and Professional Publisher, thousand Oaks, Londzn, New Delhi.

18.Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (1994). "Introduction: Entering the Field of Qualitative Research, Handbook of Qualitative Research". London: Sage Publication Inc.

19.Janesick, Valerie J. Denzin, Norman K. (Ed); Lincoln, Yvonna S. (Ed), (1994). "Handbook of qualitative research". (pp. 209-219). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc, xii, 643 pp.

20.Walters, G. 2009. Corporate Social Responsibility through Sport: The Community Sports Trust Model as a CSR Delivery Agency. The Journal of Corporate Citizenship. 35, 81-94.#