بررسی اثر عوامل کلان بر فساد در فوتبال ایران از طریق میانجی‌های فردی و مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر عوامل کلان و محیطی بر فساد در فوتبال از طریق میانجی‌های فردی و مدیریتی و ارائه راهکارهایی برای اصلاح یا توقف فساد بود.
روش شناسی: این تحقیق به صورت آمیخته انجام شد و جامعه آماری را کارشناسان، داوران، مربیان، بازیکنان و مدیران فوتبال ایران تشکیل دادند که تعداد 130 نفر به صورت هدفمند و در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که توسط نخبگان و بعد از اعمال نظرات آنان توسط تکنیک دلفی تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار های 19Spss و Smart PLS بهره گرفته شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که عوامل کلان (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی) با واسطه عوامل مدیریتی یا فردی و یا به واسطه هر دو عامل بر فساد تاثیرگذار هستند.
بحث و نتیجه گیری: در جمع‌بندی این پژوهش باید گفت که براساس مدل تاییده شده در پژوهش فساد در فوتبال ناشی از علل مختلفی است اما نهایتا توسط مولفه های فردی صورت می‌گیرد و عوامل مدیریتی در بحث فساد در واقع جنبه انتخابی و تصمیم-گیری مربوط به رفتار فساد را شامل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها