نقش برنامه ورزشی نود در پیامد های اخلاقی جامعه با تأکید بر مؤلفه احترام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیم نور

2 کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این تحقیق بررسی نقش برنامه ورزشی نود در پیامدهای اخلاقی جامعه با تأکید بر مؤلفه احترام از دیدگاه پاسخ دهندگان ورزشی بود.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرنگاران ورزشی، داوران لیگ برتر، مدیران لیگ برتر، کارشناسان مدیریت ورزشی(با درجه دکترا)، کاپیتانان لیگ برتر فوتبال وتماشاگران فوتبال در فصل91-92 بود که 190 نمونه با روش غیرتصادفی و به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته‌ای استفاده گردید. مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس محور‌های بازی منصفانه در کمیته بین‌المللی بازی منصفانه تعیین شد. روایی صوری و محتوایی آن به تأیید جمعی از خبرگان رسید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (93/0) مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین دیدگاه گروه‌های پاسخ‌دهنده در خصوص پیامد اخلاقی مبتنی بر احترام برنامه نود بالاتر از سطح متوسط بود. در میان گروه‌ها در خصوص احترام به مربی، تماشاگر، خبرنگار، قوانین و رفتار محترمانه اختلاف معنی داری وجود نداشت اما در احترام به داور و مدیر اختلاف معنی دار بود. این اختلاف در احترام به داور بین داوران و تماشاگران و در احترام به مدیر بین مدیران و خبرنگاران با تماشاگران نشان داده شد.
نتیجه گیری: تماشاگران نسبت به سایر گروه‌ها نقش مثبت‌تری برای پیامدهای اخلاقی مبتنی بر احترام برنامه نود قایل بودند.

کلیدواژه‌ها