شناسایی عوامل موثر بهبود کیفیت تدریس دروس عملی تربیت بدنی در آموزش عالی به روش تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

2 دانشگاه مازندران

10.22080/jsmb.2020.13144.2734

چکیده

هدف از این تحقیق عوامل موثر بهبود کیفیت تدریس دروس عملی تربیت بدنی در آموزش عالی به روش تحلیل سلسله مراتبی می باشد که پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجراء توصیفی-پیمایشی می باشد. همچنین از نظر داده ها در زمره پژوهش های آمیخته، طرح اکتشافی متوالی قرار دارد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و مسئولان آموزشی دانشکده های تربیت بدنی (دانشکده های هدف) و اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی استان های شمال غربی کشور شامل دانشگاه های تبریز، ارومیه، اردبیل، سنندج و زنجان می باشد. در بخش کیفی، داده های جمع آوری شده از بررسی متون با استفاده از تحلیل محتوا (نوع توصیفی) و داده های جمع آوری شده از طریق مصاحبه به روش تحلیل محتوا و استخراج مقوله ها انجام شد و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته حاصل نظر متخصصین با 29 گویه که روایی ان به روش متخصص سنجی و پایای با استفاده از مقایسات زوجی تایید شد استفاده و در نهایت از آزمون تحلیل سلسله مراتبی (به منظور استخراج و رتبه بندی ابعاد و مولفه های تدریس حرفه ای با کیفیت) استفاده شد. با توجه به یافته ها در بین عوامل تاثیر گذار عامل مهارت ورزشی بالاترین تاثیر را بر کیفیت تدریس حرفه ای دروس عملی تربیت بدنی اساتید دانشگاه ها دارد همچنین عوامل آموزش و تدریس در رتبه دوم، عامل امکانات سوم و عامل فردی و انگیزشی-اجتماعی کمترین تاثیر گذاری را دارند. همچنین در بین شاخص های موثر بر کیفیت تدریس حرفه ای دروس عملی تربیت بدنی شاخص های آموزش مبتنی بر مفاهیم، الگوهای آموزش حرکات بدنی، حقوق و مزایای استاد، وضعیت امادگی جسمانی دانشجویان، وضعیت امادگی جسمانی استاد جهت اجرای مهارت، دارای بیشترین تاثیر گذاری بر کیفیت تدریس دروس عملی تربیت بدنی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات