دوره و شماره: دوره 19، شماره 37، فروردین 1402 
شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران

10.22080/jsmb.2021.16876.3168

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی