شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود.
روش‌شناسی: کل فرآیند پژوهش شامل دو مرحله بود، مرحله اول پژوهش شامل: تحقیق کیفی (با استفاده از اسناد و مدارک موجود در کتابخانه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی، مطالعه مقالات علمی معتبر در نشریات داخلی و خارجی، کتب مرتبط با حوزه دیپلماسی و ابزار مصاحبه با اساتید دانشگاه و نخبگان)، مرحله دوم پژوهش شامل: تحقیق کمی از نوع توصیفی- تحلیلی (با استفاده از روش دلفی و AHP). جامعه آماری در بخش کیفی کلیه مدیران و متخصصان صاحب‌نظر در ارتباط با موضوع دیپلماسی ورزشی بودند و از آنجایی که در روش‌های کیفی، تعداد نمونه‌ها از قبل تعیین نمی‌شود در نتیجه تا جایی که نسبت به موضوع تحقیق اشباع نظری حاصل شد مصاحبه ادامه یافت، بنابراین در این مرحله از دو روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در بخش کمی و در بخش دلفی نیز جامعه آماری شامل 20 نفر از اساتید نخبه دانشگاهی که در حوزه مدیریت ورزشی، علوم سیاسی و مدیریت استراتژیک تخصص داشتند که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که تدوین دستورالعمل اجرایی- رفتاری هیئت‌های ورزشی اعزامی به رخدادهای بین‌المللی، میزبانی رخدادهای بین‌المللی، استفاده از ورزش برای معرفی تغییرات مثبت داخلی به افکار عمومی جهان، شرکت ورزشکاران در فعالیت‌های خیریه و بین‌المللی، سفیران ورزشی، کسب کرسی‌های بین‌المللی و... از مهمترین ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای دست‌یابی به اهداف بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نخبگان بود.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های به‌دست آمده می‌توان گفت که جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود توان بالقوه ورزشی کشور می‌تواند با شکل دادن به دیپلماسی ورزشی خود از ورزش و رویدادهای ورزشی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین‌المللی بهره‌مند شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات