تاثیر مداخله پس گستر، نوع تکلیف و سطح مهارت فوتسال بر پردازش تحکیم حافظه حرکتی دانشجویان: بررسی نقش خواب و هوشیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا ونک تهران ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا

3 دانشگاه الزهرا

10.22080/jsmb.2021.16513.3138

چکیده

مقدمه و هدف: تحکیم حافظه حرکتی از عوامل متفاوتی تاثیرپذیر است. هدف تحقیق بررسی تاثیر مداخله پس گستر، نوع تکلیف ویژه مهارت و سطح تجربه مهارت بر پردازش تحکیم حافظه حرکتی بود.
روش شناسی: در این پژوهش 60 دانشجوی دختر نیمه ماهر و کم تجربه در رشته فوتسال با دامنه سنی 20 تا 30سال با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه (ارتقاء و ثبات نیمه ماهر و مبتدی) تقسیم شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از تکالیف (آزمون دو رفت و برگشت؛ دریبلینگ مور-کریستین؛ مهارت شوت مور -کریستین؛ پاس مور –کریستین و آزمون چرخش ذهنی) استفاده شد. طرح تحقیق شامل پیش آزمون، جلسه اکتساب و سه آزمون یادداری با فواصل تمرین آسایی نیم ساعت، 24 ساعت و یک ماه بود.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری در گروه های تحکیم مبتنی بر ارتقاء و ثبات نشان داد بین میانگین مهارت‌های شوت، دریبل و دوی رفت و برگشت در دختران نیمه ماهر و مبتدی فوتسالیت تفاوت وجود ندارد (05/0p>) اما بین مهارت پاس فوتسال تفاوت وجود دارد (05/0p

کلیدواژه‌ها