تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت‌های حرکتی و شناختی فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم ورزشی و تندرستی- گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش

10.22080/jsmb.2021.15649.3051

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر یادگیری مهارت‌های شوت و پاس فوتبال بود.
روش شناسی: آزمودنی‌های این پژوهش را 48 دانشجوی پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران با دامنه‌ی سنی 30-19 تشکیل دادند که به‌صورت سازمان‌یافته در تمرینات فوتبال شرکت نداشتند. شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی در شش گروه (تصویرسازی شناختی، تصویرسازی انگیزشی و گروه کنترل در دو مهارت شناختی پاس بغل‌پا و حرکتی شوت روی پا) تقسیم‌بندی شدند. پروتکل تحقیق شامل پیش‌آزمون، 15 جلسه تمرین (سه روز در هفته)، آزمون اکتساب بعد از آخرین جلسه تمرین و آزمون‌های یادداری و انتقال، 72 ساعت بعد از آزمون اکتساب بود. برای آنالیز داده‌ها، با توجه به اثرگذاری پیش‌آزمون در نمرات پس‌آزمون از آزمون‌ آنالیز کوواریانس یک‌سویه برای اکتساب، یادداری و انتقال و در صورت معنی‌داری از آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح 05/0 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در مهارت شوت روی پا، بین گروه تصویرسازی انگیزشی و شناختی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد، اما در مهارت پاس بغل‌پا، گروه تصویرسازی انگیزشی عملکرد بهتری نسبت به گروه‌های دیگر داشت.
نتیجه گیری: با توجه به این نتایج به مربیان و ورزشکاران توصیه می‌شود در مهارت‌های با مؤلفه‌ی حرکتی از تصویرسازی شناختی و انگیزشی و در مهارت‌های با مؤلفه‌ی شناختی از تصویرسازی انگیزشی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها