تدوین مدل راهبردی شرکت های ورزشی دانش بنیان کارآفرین محور در ایران: یک نظریه ی برخاسته از داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیات علمی

10.22080/jsmb.2022.18915.3360

چکیده

مقدمه و هدف: حدود یک دهه از تصویب قانون حمایت از کارآفرینان در قالب استقرار شرکت های دانش بنیان سپری شده است. از این منظر، ضرورت دارد پژوهش هایی در باره ی کارآفرینی، کسب و کارهای جدید در حوزه ورزش یا همان شرکت های ورزشی دانش بنیان در کشور انجام گیرد. از این رو، هدف این مقاله طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان کارآفرین محور در ایران بود. روش شناسی: در این راستا از رویکرد کیفی و از نظریه برخاسته از داده ها روش استراوس و کوربین بهره گرفته شده است. پس از انجام 20 مصاحبه ی عمیق و نیمه ‌ساختاریافته با مدیران و موسسان شرکت های دانش بنیان ورزشی و غیر ورزشی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، استارتاپ های ورزشی، صنایع، اساتید، فارغ التحصیلان دکتری مدیریت ورزشی و نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی اشباع نظری حاصل گشت و مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید همچنین اعتبار پژوهش با استفاده از فرآیندهای حساسیت پژوهشگر، انسجام روش‌شناسی، متناسب بودن نمونه، گردآوری و تحلیل هم‌زمان داده‌ها، اندیشیدن تئوریک و مراحل هفت گانه مورد توجه قرار گرفت و از پایایی باز آزمون استفاده گردید. یافته ها و نتیجه گیری: پس از تکمیل یافته‌ها، عوامل ساختاری و دولتی، چشم انداز و فرآیندها، فناوری اطلاعات و زیر ساخت سخت از علل اصلی، عوامل داخلی و خارجی شرکت و ایجاد واحد تخصصی ورزشی مادر از جمله عوامل زمینه ای و عوامل سازمانی و فرهنگی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. عوامل تیم سازی، منایع انسانی متخصص و کارآفرین، سیستم حمایتی و تسهیل مقررات از راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به اشتغال زایی، خودکفایی اقتصادی، توسعه ورزش و رشد و احیای شرکت های ورزشی دانش بنیان کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات