تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تهران

چکیده

دکتر لقمان کشاورز، دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر محمود گودرزی، دکتر سید نصراله سجادی
 
مقدمه و هدف: در قرن بیست و یکم یکی از مهم­ترین چالش­های سازمان­ها عدم اجرای استراتژی­های تدوین شده است. در این راستا متخصصین مدیریت با بهره­مندی از ابزارهای خاص در تلاش برای رفع این چالش هستند. یکی از ابزارهای کارآ برای رفع این چالشروش ارزیابی متوازن است که توسط کاپلان و نورتن معرفی شده است. از اینرو هدف از انجام پژوهش تبیین مدل پیاده سازی استراتژی­های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازنبود.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع کمی و کیفی می­باشد. جامعه آماری پژوهش 114 نفر از اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، متخصصین و خبرگان آشنا به امور کمیته ملی المپیک بودند که از بین آنها 89 نفر برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصین رسید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد و در بخش کیفی نیز از مصاحبه استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات در بخش کمی از آزمون مجذور کای و در بخش کیفی از روش استقرایی استفاده شد.
یافته­ها:یافته­های پژوهش نشان داد که مدل روش ارزیابی متوازن کمیته ملی المپیک دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد و 41 هدف استراتژیک، 127 سنجه، 127 هدف کمی بلند مدت و 221 ابتکارات و اقدامات می­باشد.
بحث: در نهایت چنین می­توان نتیجه گرفت، مدل مذکور قابلیت ایجاد زمینه اجرای استراتژی­های کمیته ملی­المپیک را دارد.
 
 

 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


  ##Kiechel W. Corporate Strategists under Fire. Fortune. 1982:38.##Colvin CaG. “ Why CEO’s Fail,” Fortune. 1999;1.##Coates J. AOC Strategic Plan for the participation of the 2008 Australian Olympic Team 2006. Available from: http://corporate.olympics.com.au. ## Available from: http://en.beijing.2008.cn/##Shirali M. The best definition of physical education and exercise science. Journal of Sports. Department of Health. Physical Education and Ministry of Education. 2004;173:36-7.##Athens 2004Olympic Games: Medal Table, 2004. Available from: www.olympic.org##Sajjadi N. Comprehensive Plan of the Strategy and Action Sports.  Fifth International Conference on Physical Education, Shahid Beheshti University, Tehran2005.##Kaplan Robert S NDP. Strategy Maps (converting intangible assets into tangible outcomes). In: Hossein Akbari MS, Amir Maleki, editor. 1: Publishing industry research group, Ariana; 2005. p. 23-31.##International Olympic Committee 2004. Available from: www.olympic.org/uk/games/past/index_uk.asp?OLGT=OLGY=2004.##Keshvarz L. Investigate the reasons for non-implementation of strategic plans and solutions for sports organizations.  Congress This Week honor; School doctor Shariati2009.##Kaplan RSaN, D.P. Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business School Press, Boston. 2004.##Kaplan Robert S NDP. The strategy-focused organization. Bakhtyari P, editor: Publication of Industrial Management; 2007.##SINGAPORE SEPAKTAKRAW FEDERATIONPERSES. 10 Year Strategic Plan, 2004 to 2013.##Manuel Pedro Rodriguez Bolivar DOR, Antonio M. Lopez Hernandez. Bibliography for "Balancing sports scorecards: in Spain, the local Granada government uses the Balanced Scorecard to help manage sports programs. 2006.##Engle golf management(2007), Balance Scorecard(2007), . Available from: http://www.Englegolfmanagement.com/balancescorecard.html##Scorecard FCPA-B. 2009. Available from: www.fairfaxcounty.gov/parks/20062010SP_71106.pd .##Lin CB. Establishing an on Site Health/Fitness Center: recommendations for an on Site Health. Fitness Center at XYZ. 2004.##  Delaney DD. Accounting for Athletics: A balance Scorecard Approach. Honors Scholar Theses University of Connecticut – Stross 2008.##Plan DstD. 2008-2011. Available from: www.dacorum.gov.uk/pdf/dac-sports-quart-report.pdf,2009/08/19.##