دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، مهر 1392 

مقاله پژوهشی

تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن

صفحه 15-42

10.22080/jsmb.2013.793

لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سید نصراله سجادی


تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی

صفحه 63-76

10.22080/jsmb.2013.795

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ سید یعقوب حسینی


نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی

صفحه 129-140

10.22080/jsmb.2013.799

سیدمحمد حسین رضوی؛ رضا رجب زاده؛ علی اکبر میرزاپور؛ سید احمد سجادی