دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، دی 1391، صفحه 15-129 

مقاله پژوهشی

بررسی ابعاد زیبایی شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی

صفحه 15-34

10.22080/jsmb.2012.443

سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ معصومه سلیمانی