دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، دی 1393 
بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران

صفحه 63-76

10.22080/jsmb.2014.864

احمدعلی آصفی؛ محمد خبیری؛ حسن اسدی دستجردی؛ محمود گودرزی