دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، دی 1389، صفحه 105-83 
تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)

صفحه 51-68

مهرزاد حمیدی؛ سید محمّد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ شهرام شفیع زاده؛ اعظم فضلی درزی


مقایسة راهبردهای خود¬تنظیمی‌ در میان ورزشکاران مرد و زن رشته‌های انفرادی و گروهی

صفحه 83-100

محمّد کشتی‌دار؛ مهدی طالب پور؛ محمد تقی اقدسی؛ محمد جهانگیری