دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، آبان 1394، صفحه 15-218 
اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی

صفحه 59-68

10.22080/jsmb.2015.990

سمیه نامدار طجری؛ احمد فرخی؛ رضا رستمی؛ محمدرضا کردی؛ یوسف مقدس تبریزی