دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، مهر 1395، صفحه 15-282