دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، مهر 1397، صفحه 15-264 
بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

صفحه 125-135

10.22080/jsmb.2018.8292.2130

سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی مردانی نیا؛ صدیقه حیدری نژاد؛ پروانه شفیع نیا


بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران

صفحه 167-182

10.22080/jsmb.2018.8523.2159

علی وفایی مقدم؛ مرتضی دوستی؛ فرناز فخری؛ مهران جعفری