دوره و شماره: دوره 18، شماره 36، آبان 1401 
طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران

10.22080/jsmb.2020.15702.3061

مجید خرسندی فرد؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ محمد کشتی دار


شناسایی ابزارهای دیپلماسی ورزشی برای پیشبرد اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران

10.22080/jsmb.2021.16876.3168

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


بررسی ویژگی های شغلی کارگزاران رسمی فوتبال ایران

10.22080/jsmb.2022.16399.3124

اسداله امینی جهرمی؛ مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد