دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، بهمن 1399 

گزارش کوتاه

نقش ورزش بر میزان جرم و جنایات در ایران (1374-1391)

صفحه 124-115

10.22080/jsmb.2017.6867.1949

مازیار کلاشی؛ سید عماد حسینی؛ محمدهادی رجایی